Ügyfélszolgálat: (88) 411-141
Hibabejelentés (24 órás ügyelet): (88) 425-498
Akadálymentesített változatVáltás magyar nyelvreSwitch to englishAuf deutsch

Viziközmű törvény – Jogszabályok

 
 
a Polgári Törvénykönyvről
a vízgazdálkodásról
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és - tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
 
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről
a vízkészlet járulék kiszámításáról
 
a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
a víziközmű-szolgáltatásról
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
a környezet védelmének általános szabályairól
a felszín alatti vizek védelméről
a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 
a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről
 
vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
a nitrát érzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről
a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
a környezetterhelési díjról
a munkavédelemről
a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
Az általános közigazgatási rendtartásról
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
az országos településrendezési és építési követelményekről
a hulladékról
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
 
a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
 
a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
 
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
 
az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről
a környezetvédelmi termékdíjról
az épített környezet alakításáról és védelméről
a földmérési és térképészeti tevékenységről
az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
a mérésügyről (A végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben)
a fogyasztóvédelemről
az illetékekről
 
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 
az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságáról
a rezsicsökkentések végrehajtásáról
 
az egységes közszolgáltatói számlaképről
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
  
Nem hatályos: 
2003. évi XXVI. törvény
 
 
Országos Területrendezési Tervről

 
Önkormányzati rendeletek:
 
a lakossági közműfejlesztési hozzájárulásról
 
az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről
 
z önkormányzati beruházásban megvalósult víziközmű hálózatra való utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről
 
az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről
 
Pályázat