Ügyfélszolgálat: (88) 411-141
Hibabejelentés (24 órás ügyelet): (88) 425-498
Akadálymentesített változatVáltás magyar nyelvreSwitch to englishAuf deutsch

Mellékvízmérők kötelező cseréje EN

FIGYELJÜNK A HATÁRIDŐRE!

A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a mellékvízmérők tulajdonosai az Elkülönített vízhasználók és a mellékvízmérők időszakos (8 évenkénti) hitelesítési kötelme az Ő feladatuk.
Társaságunk 2014. december 31-ig lehetőséget ad az Elkülönített vízhasználóknak (mellékvízmérővel rendelkezők) a mellékvízmérők lecserélésére. Eddig az időpontig a vízmérők lejárt hitelesítése miatt nem mondjuk fel a mellékvízmérőkre kötött „Mellékszolgáltatási Szerződés”-eket. A cseréket az Elkülönített vízhasználó megrendelése és a költségek megelőlegezése esetén Társaságunk is elvégzi, vagy megbízottjaival elvégezteti.

Kérjük, időben gondoskodjon a mellékvízmérő cseréjéről és ne halassza azt az utolsó pillanatra, mert a „Mellékszolgáltatási szerződés” esetleges felmondása anyagi hátrányt okozhat Önnek!
 
Az adott éven belüli mérőcsere időpontja nem befolyásolja a hitelesítés idejét. Ha új mérőt szereltet be az idei évben (függetlenül attól, hogy az januárban vagy decemberben történik), annak a hitelessége 2022.12.31-ig érvényes.
Munkatorlódás miatt a II. félévben várhatóan nem tudunk minden mellékvízmérő cserével kapcsolatos munkát elvállalni, ezért ne késlekedjék a megrendeléssel!
 

Jogszabályi háttér

Az 1991. évi XLV. törvény III. fejezetének 6.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy joghatással járó mérést csak hiteles mérővel lehet végezni.
E törvény 2. számú melléklete a 127/1991. (X. 9.) Kormány rendelet, mely az 1. b.) pontjában meghatározza, hogy költség elszámolásra szolgáló mellékvízmérő hitelesítési hatálya 8 év.
Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletből az alábbi részeket emeljük ki:
64. § (1)… hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni.
(2) Szolgáltatási pont előtt beépített fogyasztásmérő tulajdonjoga a víziközmű-szolgáltatót, szolgáltatási pont után beépített mellékvízmérő tulajdonjoga az elkülönített vízhasználót illeti meg.
(3) Az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése mellett a víziközmű-szolgáltatót bízza meg, úgy a víziközmű-szolgáltató a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg, és a hitelesítés idejére köteles ingyenesen cserekészüléket biztosítani. Ha a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt határidőn belül a mérőeszköz hitelesítéséről az elkülönített vízhasználó nem gondoskodott, a víziközmű-szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 30 napos határidővel felmondhatja.
(7) A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a felhasználó felelős…
67. § (1) Ha a fogyasztásmérő rendellenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni a hitelesítés ideje lejárt (a továbbiakban együtt: hibás mérés) a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak.

Társaságunk a rendeletek figyelembe vétele mellett arra törekszik, hogy továbbra is felhasználó barát módon tudjon szolgáltatást nyújtani az Önök számára.
Ennek érdekében kedvező áron biztosítunk vízmérőket a cserékhez:
110 mm beépítési hosszúságú vízmérőt 3200,-Ft + ÁFA áron,
170 mm beépítési hosszúságú vízmérőt 4000,-Ft + ÁFA áron.
A BAKONYKARSZT Zrt. és megbízottjai (szerződött partnerei) vállalkoznak a mellékvízmérők cseréire. A beépített mellékvízmérőkre a gyártó által megadott időpontig szavatosságot, a beépítésre a cserét követő 1. évig jótállást vállalunk.


A mellékvízmérők cseréje

1. Ki cserélheti ki a mellékvízmérőt

A mellékvízmérő cseréjét hozzáértő szakember (vállalkozó), vagy a víziközmű-szolgáltató végezheti el.
A BAKONYKARSZT Zrt. mint víziközmű-szolgáltató, vagy a megbízottja a költségek megelőlegezését követően vállalja a mellékvízmérők cseréjét és üzembe helyezését.
A beépítési zár (plomba vagy záró gyűrű) megbontását csak a BAKONYKARSZT Zrt. dolgozója, vagy megbízottja végezheti el.
Ha a mellékvízmérő cserét nem a BAKONYKARSZT Zrt. vagy megbízottja végzi, a csere előtt a BAKONYKARSZT Zrt. megrendelőre, előre egyeztetett időpontban megbontja a mellékvízmérő beépítési plombáját, rögzíti a mérőállást, és az új mérő üzembe helyezéséig szünetelteti a mellékvízmérőre történő számlázást, melyről értesíti a bekötési vízmérő szerinti felhasználót. (Erre, a lakóközösségen belüli korrekt elszámolás biztosítása érdekében van szükség.)
A plomba megbontására, az adminisztrációra, a kiszállásra díjat számítunk fel, a társaság érvényes "Építés-szerelési árszabályzat"-a szerint. (Ez jelenleg 1800,-Ft + ÁFA/elkülönített felhasználási hely.)
A csere után a mellékvízmérőt üzembe kell helyezni, melynek költsége
1600,- Ft + ÁFA/mérő, melyet egyszeri kiszállási díj is terhel.
Átmeneti jelleggel, 2014. december 31-ig, a költségek csökkentése érdekében társaságunk elfogadja, ha a bekötési vízmérő szerinti felhasználó (közös képviselő) jelenlétében, vagy írásbeli igazolásával rögzítik a plombabontást és a záró vízmérő állást.
Javasoljuk, vegyék figyelembe, hogy az "idegen szakember" vállal-e olyan szavatosságot, mint a szolgáltató vagy megbízottja.

2. Milyen mérőt, és hogyan lehet beszerelni

Mellékvízmérőnek csak 8 évnél frissebb hitelesítéssel rendelkező vízmérő építhető be. A mérőtípus kiválasztásánál figyelembe kell venni a gyártó ajánlását, hogy az adott vízfelhasználás mérésére alkalmas-e a kiválasztott vízmérő. (pl.: Zenner ETK vízmérő nem ajánlott gyorsöblítésű WC vízfelhasználásának mérésére.) Kérje tanácsunkat és javaslatunkat a megfelelő vízmérő kiválasztásához. Törekedni kell arra, hogy a pontosság miatt a kiválasztott vízmérő indulási érzékenysége minél kisebb legyen. (7-8 l/h, vagy érzékenyebb)
A mellékvízmérő elé elzáró szerelvényt (gömbcsap), hollandis kötőcsövet, a mellékvízmérő után úgyszintén hollandis kötőcsövet kell beépíteni.
DN 15 mm-es belső átmérőjű mérőnél nagyobb belső átmérőjű mérő csak akkor szerelhető fel, ha erre a felhasználó korábban, a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet szerint benyújtott tervében a BAKONYKARSZT Zrt.-től, vagy jogelődjétől engedélyt kapott.
Az engedélyezési kötelezettség előtt kiépített DN 15 mm-esnél nagyobb átmérőjű mérőhelyeket a csere alkalmával DN 15 mm-esre kell átépíttetni. Az átépítés költsége az elkülönített vízhasználót terheli.
Törekedni kell a mellékvízmérő vízszintes, számlappal felfelé néző beépítésére. Ha a mérő eredeti beépítésében szabad szemmel nem olvasható le, a mérőhelyet át kell építtetni, vízszintes, számlapjával felfelé néző, vagy függőleges, olvasható magasságba szerelt állapotúra. Ellenkező esetekben a korrekt vízmérés feltételei nem biztosíthatók, így számlázás alapjául a mérők nem szolgálhatnak. Az előírásoktól eltérő mérőbeépítéseket a szolgáltató nem helyezi üzembe.
Az úgynevezett "aknás", víz alatt futó, többsugaras vízmérő csak vízszintesen, számlappal felfelé nézve építhető be.

3. VIPAK záró gyűrűk (zárak, plombák) felhelyezése

A mellékvízmérőket üzembe helyezéskor, beépített állapotukban, zöld színű, BAKONYKARSZT logóval ellátott, mindkét oldalán számozott VIPAK gyűrűkkel kell lezárni. (Az egy hollandira felhelyezett mindkét fél darabnak azonos számúnak kell lenni, mindkét hollandira számozott gyűrű párt kell felhelyezni.) A mellékvízmérő csere jegyzőkönyvön mindkét VIPAK gyűrű számát fel kell tüntetni.

4. Hogyan kell dokumentálni a mellékvízmérő cserét

A bekötési vízmérő szerinti felhasználó lehetőleg legyen jelen a mérőcserénél, vagy hagyjon írásos hozzájárulást a vízmérőcsere elvégzésére. Írásos hozzájárulás hiányában a víziközmű-szolgáltató vagy megbízottja a mérőcserét megtagadja. A vízmérőcsere jegyzőkönyvet a cserét követő három napon belül le kell adni a BAKONYKARSZT Zrt. illetékes Üzemmérnökségének számlázási csoportjához adatrögzítésre.
A vízmérőcsere jegyzőkönyvön fel kell tüntetni az elkülönített vízhasználó nevét, pontos címét, a BAKONYKARSZT Zrt.-nél nyilvántartott fogyasztóazonosító számát (8 karakter partnerkód és 6 karakter fogyasztási hely kód), a kiszerelt vízmérő gyári számát, típusát, átmérőjét, hitelesítésének évét, záró mérőállását, a feltört plomba (VIPAK, drótos plomba) számát, vagy ezek hiányát, az új mérő gyári számát, típusát, átmérőjét, hitelesítésének évét, a beépítést lezáró VIPAK gyűrűk számát, a csere dátumát, az elkülönített vízhasználó aláírását, a szerelő olvasható nevét és aláírását. Ha megbízott végzi a mérő cseréjét vagy üzembe helyezését, akkor a vízmérőcsere jegyzőkönyvön a saját bélyegzőjének lenyomatát is el kell helyeznie.

2014. december 31. után a 8 évnél régebbi hitelesítéssel bíró mellékvízmérőkre a BAKONYKARSZT Zrt. felmondja a "Számlázási Szerződés"-ét. A későbbi cserék után a szerződések újra kötése terv- és engedély kötelessé válik.

Nem kötelező a mellékvízmérő csere akkor, ha a bekötési vízmérő szerinti felhasználó vállalja, hogy a bekötési vízmérőn mért felhasználás szerinti egyösszegű vízdíjszámlát a mellékvízmérőkön mért felhasználás alapján az egyes érdekeltek között megosztja (költségmegosztás), a díjat tőlük összegyűjti és a BAKONYKARSZT Zrt.-nek határidőre befizeti.

A BAKONYKARSZT Zrt. és megbízottjai az alábbi árakon vállalják a mellékvízmérők (lakásmérők és locsolómérők) időszakos cseréjét

Mellékvízmérő csere kiszállással és üzembe helyezéssel:

 110 mm-es mérő170 mm-es mérő
1 db8.825,-Ft9.780,-Ft
2 db15.365,-Ft17.270,-Ft
3 db21.780,-Ft24.640,-Ft
4 db28.195,-Ft32.005,-Ft
5 db34.480,-Ft39.245,-Ft
6 db40.765,-Ft46.480,-Ft

Fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák és az üzemegység közigazgatási határán belül értendők, közigazgatási határon kívülre 2.032,-Ft-tal többet kell fizetni.
6 db feletti darabszámú mellékvízmérő cseréjére, felmérés alapján, egyedi árat ajánlunk meg.  Ugyancsak egyedi árat kell képeznünk, ha a mérőhelyet át kell építeni az elvárt követelményeknek megfelelőre.

A BAKONYKARSZT Zrt. megbízottjai ugyanolyan feltételekkel végzik a mellékvízmérők cseréit, mintha a BAKONYKARSZT Zrt. végezné. Ezért előfordulhat, hogy ha a BAKONYKARSZT Zrt.-hez jelentik be a mellékvízmérő csere igényüket, a cserét a megbízottunk végzi el, ugyanolyan feltételekkel, mintha azt a BAKONYKARSZT Zrt. végezte volna el.

mellékvízmérő csere jegyzőkönyv letöltése (.xls)

 
Pályázat