Ügyfélszolgálat: (88) 411-141
Hibabejelentés (24 órás ügyelet): (88) 425-498
Akadálymentesített változatVáltás magyar nyelvreSwitch to englishAuf deutsch

Általános Szerződési Feltételek

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS esetében
 
VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy:
1.1. A Felhasználó részére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet.) 1.§. 37 pontjában meghatározott szolgáltatási ponton, a Korm. rendelet. 59.§-ban meghatározott díjfizetés ellenében a közegészségügyileg engedélyezett ivóvizet szolgáltatja. A szolgáltatási ponttól kezdődően az érintett ingatlanon keletkező szennyvizek összegyűjtését, károkozás nélküli elvezetését és tisztítását elvégzi az Üzletszabályzatában rögzített feltételekkel.
1.2. A szolgáltatási pontig az ivóvíz-bekötővezetékének és tartozékainak, továbbá a bekötő csatornának ellenőrzéséről, karbantartásáról és felújításáról saját költségén gondoskodik. Az érintett ingatlanon lévő csatlakozó- és házi hálózatot ellenőrzi, amit a Felhasználó előzetes időpont egyeztetés alapján köteles lehetővé tenni. Az ellenőrzés részleteit a Korm. rendelet. 68.§. és 68/A.§.  szabályozza.
1.3. A mérésügyi hatóság által hitelesített a bekötési vízmérők beépítését, cseréjét, időszakos hitelesítését, kalibrálását saját költségén, mint annak tulajdonosa elvégzi.
1.4. A vízmérő érvényes hitelesítési idején belül a Felhasználó kérésére a vízmérő rendkívüli vizsgálatáról gondoskodik. Ha a vizsgálaton a vízmérő megfelelőnek minősül, a rendkívüli vizsgálat és hitelesítés költségét a Felhasználó fizeti meg. Ha a vizsgálaton a vízmérő nem megfelelőnek minősül, a hibát a felülvizsgálat kérésének időpontját megelőző utolsó leolvasástól kell számítani a mindenkor hatályos jogszabályi előírás szerint.
1.5. Ha a közműves ivóvízellátás előre tervezetten 12 órán át, üzemzavar esetén 6 órát meghaladóan, de kevesebb, mint 12 órán át szünetel, akkor az ivóvízszükséglet kielégítéséről legalább 10 liter/fő/nap mennyiségben gondoskodik. A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szünetelés esetén legalább 20 liter/fő/nap, 24 órát meghaladóan legalább 30 liter/fő/nap ivóvízmennyiséget biztosít Felhasználónak.
A víziközmű-szolgáltató a műszaki okból szükségessé váló és tervezett tartós nyomáscsökkenésről, időszakos szolgáltatás szüneteltetéséről, vagy a vízminőség változásáról az érintett Felhasználói kört az Üzletszabályzatban szabályozottak szerint tájékoztatja. A szolgáltatás kényszerű, vagy közérdekű szüneteltetéséből eredő termelés kimaradás miatt a víziközmű-szolgáltató kártérítési, kártalanítási kötelezettséggel nem tartozik.
1.6. A szolgáltatási díjat  átlagmennyiség alapján a Felhasználónak számlázza. Ha erre nincs lehetőség (a mérő nem működik, vagy nem olvasható le), a fogyasztott víz mennyiségét az Üzletszabályzatban szereplő módon állapítja meg. A Felhasználóval történt megállapodás alapján a fogyasztás, arányosítással is megállapítható.
1.7. Ha elszámoláskor a Felhasználót visszatérítés illeti meg, azt a víziközmű-szolgáltató az igény elismerését követő 8 napon belül megtéríti. Ha a Felhasználó másként nem rendelkezik, és a megtérítendő összeg az 5.000- Ft-ot meghaladja, akkor azt visszafizeti Felhasználó részére, ha az 5.000- Ft-ot nem éri el, az összeget Felhasználó technikai folyószámláján jóváírja.
1.8. A Felhasználó írásbeli kérésére a vízszolgáltatást szünetelteti, illetve megszünteti, ha az azzal kapcsolatban felmerült költségeket a Felhasználó számla ellenében megtéríti, és az Üzletszabályzatban előírt feltételeket teljesíti.
1.9. A szennyvíz mennyiségét a felhasználási helyre számlázott vízmennyiség alapján, vagy szennyvízmennyiség-mérővel mért mennyiség alapján állapítja meg.
1.10.  Ha a Felhasználó a számla tartalmát vitatja, a víziközmű-szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a Felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte, és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja. Ha a víziközmű-szolgáltató a kifogást elutasítja a Felhasználó a halasztó hatályú fizetési kötelezettségének legkésőbb az elutasítás kézhezvételétől számított 8. napon eleget tesz. A víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy kivizsgálja Felhasználó kifogását, és erről 15 napon belül tájékoztatja.
1.11. A Felhasználói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására, a Felhasználók tájékoztatására Ügyfélszolgálati Irodát tart fenn az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben. Ügyfélfogadási rendjéről a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja.
 
FELHASZNÁLÓ vállalja, hogy:
2.1. A víziközmű-szolgáltató által nyújtott víziközmű-szolgáltatás díját határidőre, a mindenkor megállapított ÁFÁ-val növelten a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben meghatározott feltételek alapján megtéríti. Késedelmes fizetés esetén a víziközmű-szolgáltató által felszámított jogszabály szerinti késedelmi kamatot is kiegyenlíti. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatás díját – annak esedékességekor – nem egyenlíti ki, és a lakossági Felhasználó 60 napot meghaladó, késedelembe esik, akkor a díjfizetésre vonatkozó kétszeri eredménytelen felszólítást követően a vízfelhasználást korlátozhatja, vagy a termelési célú vízfelhasználást felfüggesztheti ill. a Közszolgáltatási szerződést felmondhatja, amennyiben az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv ezzel ellentétes állásfoglalást nem hoz. Felhasználó a korlátozást és a megszüntetést tűrni köteles!
2.2  A Felhasználó a tulajdonában lévő házi ivóvíz-és szennyvízhálózatot, illetve a csatlakozó hálózat műszaki állapotát rendszeresen ellenőrzi és az észlelt hibák kijavításáról haladéktalanul gondoskodik.  A vízmérési helyet állandóan hozzáférhetően és tisztán tartja, biztosítja a vízmérő leolvasását. A vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodik, azt sértetlenül megőrzi. Mulasztás miatt megrongálódott vagy elveszett fogyasztásmérő javításának, pótlásának, szerelésének költségeit, továbbá valamennyi ezzel összefüggő kárt a Felhasználó a víziközmű-szolgáltatónak megtéríti.
A víziközmű-szolgáltatási díj alapjául szolgáló vízmérő, a vízmérő tartozékai és a leszerelését megakadályozó zárak (plombák, műanyag záró gyűrű) sértetlen megőrzéséért és védelméért felelősséget vállal. Azok sérülése esetén, az abból fakadó károkat megtéríti a víziközmű-szolgáltatónak.
2.3. Figyelemmel kíséri a vízmérő működését, azt a lakossági Felhasználó minimum havonta, a nem lakossági Felhasználó az Üzletszabályzatban rögzítettek alapján ellenőrzi. Az észlelt rendellenességeket a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenti. A víziközmű-szolgáltató ellenőrzése nem mentesíti a Felhasználót a tulajdonában lévő hálózatok és berendezések rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának kötelezettsége alól. Amennyiben a meghibásodás a Felhasználó érdekkörében van, úgy az ellenőrzéshez kapcsolódó kiszállás költségeit és a vízmérőn mért vízfogyasztás díját megtéríti.
2.4. A házi- és a csatlakozó közműhálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű használat megszüntetéséről gondoskodik. Tudomásul veszi, ha e kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget, a víziközmű-szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja, vagy felfüggesztheti.
2.5. Az elszámolás alapját képező fogyasztásmérők és azok leszerelését akadályozó zárak, az ehhez szorosan hozzákapcsolódó távleolvasást biztosító mérőfejért, és ezek leszerelését megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért, és védelméért felelősséggel tartozik. A mulasztás miatt megrongálódott, vagy elveszett fogyasztásmérők javítását, pótlását, szerelési költségeit, továbbá valamennyi ezzel összefüggő kárt a víziközmű-szolgáltatónak megtéríti. Szándékos rongálás vagy jogtalan vízvételezés esetén a víziközmű-szolgáltató az Üzletszabályzatában foglaltak szerinti kötbért érvényesíti, illetve büntetőeljárást kezdeményez.
2.6. A csatornahálózatba csak olyan kommunális vagy az előírások szerinti szennyvizet juttat be, amely a víziközű-szolgáltatónál dolgozók életét, testi épségét, egészségét nem veszélyezteti, vagy a csatorna állagára, a műszaki berendezések működésére nem káros. Tilos a szennyvízcsatornába talajvíz, csapadékvíz bevezetése, vegyi- és robbanásveszélyes anyagok, hulladék, szemét, továbbá csapadékvíz csatornába szennyvíz juttatása.
2.7. A házi szennyvízcsatorna és a szennyvíz előkezelő üzemképes állapotának fenntartásáról, folyamatos ellenőrzéséről gondoskodik, meghibásodásáról, rendellenes működéséről a víziközmű-szolgáltatót haladéktalanul értesíti.
2.8.A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlap szintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a Felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem házi, illetve csatlakozó szennyvízhálózatba történő beépítésével biztosítja.
2.9. Amennyiben a Felhasználó az ingatlant elidegeníti, vagy más ok miatt a Felhasználó személyében változás következik be, a korábbi és az új Felhasználó a változást legkésőbb – a Rendelet 60. § (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek együttesen a víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a birtokátruházás időpontját, a mérő gyári számát, a mérő állását, valamint a régi Felhasználó új lakcímét.
A Felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül a víziközmű-szolgáltató számára bejelenti.
Amennyiben a lakossági Felhasználó gazdasági tevékenységet is kíván folytatni, vagy a gazdálkodó szervezet kér szolgáltatási kapacitást, vagy bekötést, illetőleg kéri a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének vagy minőségének növelését, úgy az igényelt szolgáltatási kapacitás után víziközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni. A nem lakossági felhasználás mérését külön vízmérőn keresztül kell biztosítani.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem részletezett kérdésekben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, az egyéb kapcsolódó jogszabályok előírásai, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben a víziközmű-szolgáltató vagy Felhasználó a szerződést megszegi, a másik fél jogosult azt felmondani.
5.1. A víziközmű-szolgáltató részéről szerződésszegésnek minősül, ha:
- nem értesíti az előírt határidőben a Felhasználót, az előre tervezett a karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról;
- a szolgáltatás minősége és a szolgáltatás színvonala a jogszabályokban, a működési engedélyben, az üzemeltetési szerződésben vagy az Üzletszabályzatban előírtaknak nem felel meg;
- a szolgáltatást a szerződésben rögzített időpontban nem kezdi meg, vagy jogellenesen megszünteti;
-  olyan vízmérőt üzemeltet, mely érvényes hitelesítéssel vagy kalibrációval nem rendelkezik, és annak hitelesítésére jogszabály , vagy szerződés a víziközmű-szolgáltatót kötelezi;
- a fogyasztásmérők hitelesítési idejének nyilvántartásáról nem gondoskodik és a csere vagy újrahitelesítés szükségességéről a fogyasztásmérő tulajdonosát az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet előírásának megfelelően nem értesítette
- az Üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti.
5.2. A Felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül:
- a szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi;
- a víziközmű-szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget;
- e szerződésben foglalt adatváltozás-bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget;
- a víziközmű-szolgáltatást a jogszabályokban előírtaktól eltérő módon, szabálytanul veszi igénybe;
- a vízmérő ellenőrzését, a hibás vízmérő javítását, hitelesítési vagy egyéb okból történő cseréjét, vagy a vízmérő leolvasását a szerződésben előírtak szerint a víziközmű-szolgáltató részére nem teszi lehetővé, vagy ha erre jogszabály vagy megállapodás a Felhasználót kötelezi ezek javításáról, cseréjéről továbbá a vízmérési hely karbantartásáról, a vízmérő elfagyás elleni védelméről nem gondoskodik;
- az Üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelességeit nem teljesíti.
4.a. melléklet
 
5.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a víziközmű-szolgáltató a 2.1. pontban szabályozottak szerint az általa nyújtott szolgáltatást felfüggesztheti vagy korlátozhatja.
Tudomásul veszi, hogy a víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése esetén azzal egyidejűleg közterületi vízkivételi helyről, vagy egyéb vízvételi lehetőségről gondoskodik.
5.4. Amennyiben Felhasználó a Közszolgáltatási ivóvíz-szolgáltatásra továbbra is igényt tart, díjtartozását, valamint a korlátozás foganatosításával és visszaállításával kapcsolatban felmerült díjakat rendezi, a víziközmű-szolgáltató 3 napon belül a szolgáltatást teljes körűen visszaállítja.
A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékmérők fogyasztási különbözetét a víziközmű-szolgáltató az alábbiak szerint vizsgálja felül és számolja el:
6.1. Az ingatlanon a bekötési vízmérő után, a víziközmű-szolgáltató és a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó hozzájárulásával felszerelésre került, elkülönített vízhasználatokat mérő, számlázás alá vont mellékvízmérők összességének és a bekötési vízmérő(k) fogyasztási különbözete a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó részére kerül elszámolásra. A bekötési vízmérő szerinti Felhasználó kötelezi magát, hogy az így megállapított díjat továbbra is megfizeti a víziközmű-szolgáltatónak.
6.2. A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidővel, a víziközmű-szolgáltató a fizetési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel felmondhatja. A víziközmű-szolgáltató mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról a szerződés a szerződés felmondásával egyidejűleg tájékoztatja a bekötési vízmérő szerinti felhasználót, valamint a Rendelet 62. § (6) bekezdés a) pontja szerinti képviselőt. A Mellékszolgáltatási szerződés felmondása után, az elkülönített vízhasználat a bekötési vízmérőn kerül elszámolásra.
6.3. Ha a bekötési vízmérő rendellenesen, vagy hibásan működik, nem mér, nem olvasható le, vagy hitelesítési ideje lejárt (a továbbiakban együtt: hibás mérés), a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak. Ebben az esetben a hibás mérés időtartamát a víziközmű-szolgáltató az Üzletszabályzatában rögzített számítással állapítja meg. A víziközmű-szolgáltató a Felhasználóval történt megállapodás alapján – teljes mérősítés esetén – a figyelembe vehető vízfogyasztást a mellékmérőkön ténylegesen fogyasztott vízmennyiség alapján is meghatározhatja.
A felek a szerződésből eredő jogvitáiknál a Veszprémi Járásbíróság illetékességét kötik ki.
A szerződés mindkét fél aláírásának napján lép életbe és határozatlan (határozott) időre szól.
Ha a Felhasználó a szerződés kézbesítésétől számított 15 napon belül azt aláírásával ellátva nem küldi vissza a víziközmű-szolgáltatónak, úgy a szerződést a felek – ráutaló magatartással – elfogadottnak tekintik.
Amennyiben a Felhasználó a szerződésben foglaltakkal nem ért egyet, a véleményeltérését a szerződés kézbesítésétől számított 15 napon belül köteles a víziközmű-szolgáltatónak megküldeni, aki újabb 15 napon belül egyeztető megbeszélést kezdeményezhet.
Abban az esetben, ha a felek közötti egyeztetés eredménytelen marad, úgy mindkét fél a Veszprémi Járásbírósághoz fordulhat a szerződés létrehozása érdekében.
 
 

MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS esetében

1. A szerződés célja, hogy az elkülönítetten mért (mellékvízmérős) vízhasználat számlázására a víziközmű-szolgáltató az Elkülönített vízhasználóval írásban Mellékszolgáltatási szerződést létesítsen.
A szerződés létrejöttének együttes feltétele: az elkülönített vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés, a mellékvízmérőnek és a vízmérési helynek a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott terv szerinti kialakítása és plombával vagy a leszerelést megakadályozó zárral történő ellátása, a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és a hatályos közszolgáltatási szerződés megléte, a bekötési vízmérő szerinti felhasználó mellékszolgáltatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulása,  a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek és a szerződni kívánó elkülönített vízhasználónak nincs lejárt határidejű számlatartozása a víziközmű-szolgáltató felé és ilyet a víziközmű-szolgáltató az adott elkülönített felhasználói hely vonatkozásában sem tart nyilván, víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó esetén a hozzájárulás megfizetése és a megfizetés víziközmű-szolgáltató felé történő igazolása.
A szerződés alapján a víziközmű-szolgáltató a mellékvízmérővel rendelkező Elkülönített vízhasználó részére számlát bocsáthat ki.
A számlázási szerződés tekintetében a polgári jog szabályai érvényesülnek.
2. A Mellékszolgáltatási szerződés létrejötte esetén a víziközmű-szolgáltató kötelezettsége a vízhasználó ingatlanrészének (mint egyik Felhasználó egységének) vízellátására vonatkozóan csak az épület (ingatlan) vízellátásának biztosítására szolgáló bekötési vízmérőig terjed. A bekötési vízmérőtől az épület irányába kiépített víz-, csatornavezetékek, valamint az épület belső vezetékrendszerének fenntartása és karbantartása nem a víziközmű-szolgáltató feladata. Ezen vezetékek meghibásodásából adódó víz- és csatorna ellátási zavarért (szünetért), továbbá a meghibásodásból eredő károkért a víziközmű-szolgáltató nem vállal felelősséget.
3. A mellékvízmérők olvasását, ellenőrzését a szerződés szerinti felek (víziközmű-szolgáltató, Fenntartó, Elkülönített vízhasználó) vagy megbízottjaik végezhetik, a felek által elfogadott időpontokban.
4. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI:
A víziközmű-szolgáltatónak szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minőségéért való felelőssége a hatályos jogszabályok szerint szolgáltatási pontig (a bekötési vízmérő után, az elzáró szerelvény, pl. tolózár, golyóscsap, vízmérő felöli csatlakozási pontig) áll fenn.
A víziközmű-szolgáltató jogosult az árhatóság által megállapított víz- és csatornahasználati díjat a hatályos jogszabályoknak megfelelően számlázni közvetlenül a hiteles mellékvízmérővel rendelkező Elkülönített vízhasználó felé a szerződésben rögzítettek szerint.
A víziközmű-szolgáltató vállalja a mellékvízmérők évente egy alkalommal történő ellenőrző leolvasását. Ennek időpontját a leolvasás előtt legkésőbb 10 nappal a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó és az Elkülönített vízhasználó tudomására hozza.
A víziközmű-szolgáltató jogosult havi átlagmennyiségek megállapítására, számlázására. A havi átlagmennyiség az éves vízfogyasztás (bázisadat) 1/12 része, vagy a tört évi vízfogyasztás arányos része. Bázisadat hiánya miatt műszaki számításon alapuló megegyezés alapján történik az átlagmennyiség megállapítása.
Az átlagmennyiségek módosíthatók az éves ellenőrző leolvasás alapján és meghatározott esetekben (adás-vétel, lakatlanság, az ingatlan használatában beállt változás).
Az Elkülönített vízhasználói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására, az érdekeltek tájékoztatására, Ügyfélszolgálati Irodát tart fenn, az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben. Ügyfélfogadási rendjéről az érdekelteket folyamatosan tájékoztatja.
5. AZ ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI:
Az Elkülönített vízhasználó köteles a mellékvízmérő helyét állandóan hozzáférhetően és tisztán tartani, a szükséges leolvasást lehetővé tenni, a mellékvízmérő működését folyamatosan figyelemmel kísérni és annak rendellenes működését a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Az Elkülönített vízhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a mellékvízmérő ellenőrzése, leolvasása céljából a víziközmű-szolgáltató bejutását a lakásba lehetővé teszi. Tudomásul veszi, ha az ellenőrző leolvasás írásbeli értesítés után is, az érdekeltnek felróható okok miatt meghiúsul, akkor a szerződést a víziközmű-szolgáltató felmondhatja a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó egyidejű értesítése mellett.
A mellékvízmérőt a víziközmű-szolgáltató plombával, műanyag zárógyűrűvel látja el, amelyek sértetlenségéért az Elkülönített vízhasználó felelős. A plombák, zárak megsérülését az Elkülönített vízhasználó köteles haladéktalanul bejelenteni a víziközmű-szolgáltatónak. Amennyiben a vízhasználó ezt elmulasztja vagy szándékosan a vízmérőt megrongálja, illetve eltávolítja a plombákat, zárakat, úgy a víziközmű-szolgáltató a Mellékszolgáltatási Szerződést felmondhatja.
A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlap szintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a Felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem házi, illetve csatlakozó szennyvízhálózatba történő beépítésével biztosítja.
A mellékvízmérő állagát az Elkülönített vízhasználó köteles megóvni. A mellékvízmérő fagy elleni védelméről az Elkülönített vízhasználó köteles gondoskodni. Mulasztás miatt megrongálódott vagy elveszett fogyasztásmérő javításának, pótlásának, szerelésének költségeit, továbbá valamennyi ezzel összefüggő kárt az Elkülönített vízhasználó a víziközmű-szolgáltatónak megtéríti.
A mellékvízmérő, vagy kötésének meghibásodásából adódó vízelfolyás észlelésekor – a további károk elkerülésére – az Elkülönített vízhasználó köteles a mellékvízmérő előtti golyóscsapot lezárni.
Az Elkülönített vízhasználó a mérésügyi jogszabályokban a mellékvízmérőkre előírt kötelező hitelesítést, cserét saját költségén végezteti el.
g) Az Elkülönített vízhasználó a mellékvízmérőn mért vízfogyasztás, vagy a szerződés 4. d) pontja szerint megállapított átlagmennyiség alapján, az árhatóság által megállapított víz- és csatornahasználati díj figyelembe vételével készült számla összegét, a számla esedékességekor köteles megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a víziközmű-szolgáltató által felszámított jogszabály szerinti késedelmi kamatot, és a víziközmű-szolgáltatónál felmerült egyéb költségeket is kiegyenlíti. A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidővel, a víziközmű-szolgáltató a fizetési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel felmondhatja. A víziközmű-szolgáltató mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról a szerződés a szerződés felmondásával egyidejűleg tájékoztatja a bekötési vízmérő szerinti felhasználót, valamint a Rendelet 62. § (6) bekezdés a) pontja szerinti képviselőt. A Mellékszolgáltatási szerződés felmondása után, az elkülönített vízhasználat a bekötési vízmérőn kerül elszámolásra. Amennyiben a Felhasználó az ingatlant elidegeníti, vagy más ok miatt a Felhasználó személyében változás következik be, a korábbi és az új Felhasználó a változást legkésőbb – a Rendelet 60. § (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek együttesen a víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a birtokátruházás időpontját, a mérő gyári számát, a mérő állását, valamint a régi Felhasználó új lakcímét.
A Felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül a Szolgáltató számára bejelenti.
h)A régi Elkülönített vízhasználóval kötött szerződés, az új Elkülönített vízhasználóval történő Mellékszolgáltatási szerződés megkötéséig marad érvényben.
6. A mellékvízmérő a mérésügyi jogszabályok szerinti elszámolási mellékvízmérőnek minősül, hitelességi ideje jelenleg 8 év.
 
7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem részletezett kérdésekben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény az egyéb kapcsolódó jogszabályok előírásai, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzat, Elkülönített vízhasználókra vonatkozó, és az adott mellékvízmérőhöz tartozó bekötési vízmérőre kötött Közszolgáltatási szerződés rendelkezései az irányadóak.
8. A felek a szerződésből eredő jogvitáiknál a Veszprémi Járásbíróság illetékességét kötik ki.
9. A szerződés a bekötési vízmérőre vonatkozó Közszolgáltatási szolgáltatási szerződéssel együtt érvényes. A szerződés az aláírások napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
10. Amennyiben az Elkülönített vízhasználó a szerződésben foglaltakkal nem ért egyet, véleményeltérését a szerződés kézbesítésétől számított 15 napon belül köteles a víziközmű-szolgáltatónak megküldeni, aki újabb 15 napon belül egyeztető megbeszélést kezdeményezhet.
 

LOCSOLÁSI CÉLÚ MELLÉKVÍZMÉRŐS SZERZŐDÉS esetében
 
A szerződés célja, hogy az elkülönítetten mért (mellékvízmérős) locsolási vízhasználat számlázására a víziközmű-szolgáltató a Felhasználóval szerződést létesítsen.
A szerződés létrejöttének feltétele: a locsolási vízmérőre vonatkozó igénybejelentés, a hatályos jogszabályok szerint a bekötési vízmérőre vonatkozó érvényes Közszolgáltatási szerződés megléte, a víziközmű-szolgáltató jogszabályon alapuló hozzájárulása, valamint az, hogy Felhasználónak nincs a bekötési vízmérőre számlázott díjtartozása, és a mellékvízmérő felszerelése tervszerűen történt.
A számlázási szerződés tekintetében a polgári jog szabályai érvényesülnek.
A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI:
A víziközmű-szolgáltatónak szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minőségéért való felelőssége a hatályos jogszabályok szerinti szolgáltatási pontig (a bekötési vízmérő után, az elzáró szerelvény, pl. tolózár, golyóscsap, vízmérő felőli csatlakozási pontig) áll fenn. A bekötési vízmérőtől az épület irányába kiépített vízvezeték, valamint az épület belső vezetékrendszerének fenntartása és karbantartása nem a víziközmű-szolgáltató feladata. Ezen vezetékek meghibásodásából adódó vízellátási zavarért (szünetért), továbbá a meghibásodásból eredő károkért a víziközmű-szolgáltató nem felel.
A víziközmű-szolgáltató köteles az árhatóság által megállapított vízdíjat számlázni. A locsolási mellékvízmérő által mért vízmennyiség a bekötési vízmérőn mért vízmennyiségből levonásra kerül és a víziközmű-szolgáltató az így csökkentett mennyiség alapján számlázza a csatornahasználati díjat.
A víziközmű-szolgáltató jogosult előzetes értesítés mellőzésével a locsolóvíz vételezést ellenőrizni, amennyiben szabálytalanságot talál jogosult a csatornahasználati díjat – a teljes locsolási időszakban – a bekötési vízmérő szerinti fogyasztás alapján számlázni.
 A LOCSOLÁSI VÍZMÉRŐ TULAJDONOSÁNAK (FELHASZNÁLÓ) KÖTELEZETTSÉGEI:
A Felhasználó köteles a locsolási mellékvízmérő helyét állandóan hozzáférhetően és tisztán tartani, a szükséges leolvasást lehetővé tenni. A locsolási mellékvízmérő működését folyamatosan figyelemmel kísérni és annak rendellenes működését a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a mellékvízmérő ellenőrzése, leolvasása céljából a víziközmű-szolgáltató bejutását az ingatlanra lehetővé teszi.
A locsolási mellékvízmérőt a víziközmű-szolgáltató plombával, műanyag zárógyűrűvel látja el, amelynek sértetlenségéért a szerződött Felhasználó felelős. A plombák, zárak megsérülését a Felhasználó köteles haladéktalanul bejelenteni a víziközmű-szolgáltatónak.
A locsolási mellékvízmérő állagnak megóvása és a fagyvédelem biztosítása a Felhasználó kötelezettsége. A mellékvízmérő megrongálódásából eredő és ezekkel összefüggésben keletkező minden kárért a szerződött Felhasználó felel.
A locsolási mellékvízmérő, vagy kötésének meghibásodásából adódó vízelfolyás észlelésekor – a további károk elkerülésére – a Felhasználó köteles a locsolási mellékvízmérő előtti golyóscsapot lezárni.
A locsolási mellékvízmérő hitelesítési idejének lejártával Felhasználónak saját költségén kell gondoskodni a locsolóvíz mellékmérő újra hitelesíttetéséről, meghibásodása miatti cseréjéről. Megrendelésre a víziközmű-szolgáltató elvégzi a mérő cseréjét, a hitelesítés, a ki- és beszerelés költségeinek felszámításával. A locsolási mellékvízmérő hitelesítési ideje a jelenlegi jogszabályok szerint 8 év.
A felek a szerződésből eredő jogvitáiknál a Veszprémi Járásbíróság illetékességét kötik ki.
A szerződés a bekötési vízmérőre vonatkozó Közszolgáltatási szerződéssel együtt érvényes, az aláírások napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem részletezett kérdésekben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény az egyéb kapcsolódó jogszabályok előírásai, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzat, és a felek között létrejött Közszolgáltatási szerződés rendelkezései az irányadóak.
A szerződés azonnal felmondható a Felhasználó részéről indok nélkül, a víziközmű-szolgáltató részéről a Felhasználói helyre (bekötési vízmérő) vonatkozó számlatartozás esetén, továbbá lejárt hitelességű, vagy meghibásodott locsolási mellékvízmérő esetén.
A szerződés azonnal felmondható a vízmérő szándékos megrongálása, plombák, zárak eltávolítása miatt, továbbá szabálytalan vízvételezés megszüntetésére történő eredménytelen felszólítás után.
 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZENNYVÍZMENNYISÉG-MÉRŐ ALKALMAZÁSA ESETÉN
 
1. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy:
1.1.A Felhasználó részére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 1.§. 37. pontjának b) alpontjában meghatározott szennyvízelvezetési szolgáltatási ponton a . Korm. rendelet 59.§-ban meghatározott díjfizetés ellenében az ingatlanokon keletkező szennyvizek összegyűjtését, károkozás nélküli elvezetését és tisztítását elvégzi.
1.2. A szolgáltatási pontig, a bekötő csatornának az ellenőrző aknájáig, annak hiányában a telekhatárig eső részének ellenőrzéséről, karbantartásáról és felújításáról saját költségén gondoskodik.
1.3. A szolgáltatást a szennyvízmennyiség- mérővel mért mennyiség alapján havi rendszerességgel, a víziközmű-szolgáltató által leolvasott értékek alapján számlázza. Ha erre nincs, lehetőség mert a szennyvízmennyiség- mérő rendellenesen, vagy hibásan működik, nem mér, nem olvasható le, vagy hitelesítési ideje lejárt (a továbbiakban együtt: hibás mérés) a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak. Ebben az esetben a hibás mérés időtartamát a víziközmű-szolgáltató az alábbiak szerint állapítja meg:
a) ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam,
b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel megállapított időtartam, vagy
c) a b) pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasástól az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap.
 
 A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló szennyvíz mennyiségét az utolsó mérési hiba nélküli elszámolási időszak egy napra számított átlagfogyasztása és a hibás mérés alatt eltelt napok számának szorzataként kell meghatározni.
1.4. A víziközmű-szolgáltató a szennyvízelvezető törzshálózatba bocsátott szennyvíz mennyiségét és minőségét előzetes értesítés nélkül ellenőrizheti, amelyet a Felhasználó nem akadályozhatja. Az ellenőrzés részleteit a Korm. rendelet 68.§-a és 68/A.§-a tartalmazza.
1.5.  Ha a Felhasználó a számla tartalmát vitatja, a víziközmű-szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a Felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte, és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja. Ha a víziközmű-szolgáltató a kifogást elutasítja a Felhasználó a halasztó hatályú fizetési kötelezettségének legkésőbb az elutasítás kézhezvételétől számított 8. napon eleget tesz. A víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a kivizsgálja a Felhasználó kifogását, és erről 15 napon belül tájékoztatja.
1.6. A Felhasználói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására, a Felhasználók tájékoztatására Ügyfélszolgálati Irodát tart fenn, az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben. Ügyfélfogadási rendjéről a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja.
1.7. A víziközmű-szolgáltató a műszaki okból szükségessé váló és tervezett, időszakos szolgáltatás szüneteltetéséről az érintett Felhasználói kört az Üzletszabályzatban szabályozottak szerint tájékoztatja. A szolgáltatás kényszerű, vagy közérdekű szüneteltetéséből eredő termelés kimaradás miatt a víziközmű-szolgáltató kártérítési, kártalanítási kötelezettséggel nem tartozik.
1.8. A Felhasználó írásbeli kérésére a szennyvízelvezetési szolgáltatást szünetelteti, illetve megszünteti, ha az azzal kapcsolatban felmerült költségeket a Felhasználó számla ellenében megtéríti, és az Üzletszabályzatban előírt feltételeket teljesíti.
 
2. FELHASZNÁLÓ vállalja, hogy:
2.1. A víziközmű-szolgáltató által nyújtott szennyvízelvezetési szolgáltatás díját határidőre, a mindenkor megállapított ÁFA-val növelten, a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben meghatározott feltételek alapján megtéríti. Késedelmes fizetés esetén a víziközmű-szolgáltató által felszámított jogszabály szerinti késedelmi kamatot is kiegyenlíti.
2.2. Az ingatlan szennyvízelvezetését szolgáló berendezéseket folyamatosan ellenőrzi, a szennyvízmennyiség-mérő működtetéséről, karbantartásáról, időszakos hitelesítéséről /kalibrálásáról, cseréjéről a Felhasználó saját költségén gondoskodik.
A szennyvízelvezetési szolgáltatási díj alapjául szolgáló szennyvízmennyiség-mérő, a szennyvízmennyiség-mérő tartozékai és a leszerelését megakadályozó zárak (plombák) sértetlen megőrzéséért és védelméért felelősséget vállal. Azok sérülése esetén, az abból fakadó károkat megtéríti a víziközmű-szolgáltatónak.
2.3. Figyelemmel kíséri a szennyvízmennyiség-mérő működését, azt az Üzletszabályzatban rögzítettek alapján ellenőrzi. Az észlelt rendellenességeket a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenti. A szennyvízmennyiség-mérő állagnak megóvása és a fagyvédelem biztosítása a Felhasználó kötelezettsége. Mulasztás miatt megrongálódott vagy elveszett szennyvízmennyiség-mérő javításának, pótlásának, szerelésének költségeit, továbbá valamennyi ezzel összefüggő kárt a Felhasználó a víziközmű-szolgáltatónak megtéríti. A víziközmű-szolgáltató ellenőrzése nem mentesíti a Felhasználót a tulajdonában lévő hálózatok és berendezések rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának kötelezettsége alól. Amennyiben a meghibásodás a Felhasználó érdekkörében van, úgy az ellenőrzéshez kapcsolódó kiszállás költségeit megtéríti.
2.4. A szennyvízhálózaton észlelt hibák kijavításáról, a szennyvíz előkezelő üzemképes állapotának fenntartásáról, folyamatos ellenőrzéséről, illetve az előírásoktól eltérő szennyvízhasználat megszüntetéséről gondoskodik. Tudomásul veszi, ha e kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget, a víziközmű-szolgáltató a megfelelő jogi intézkedéseket követően a szolgáltatást korlátozhatja.
2.5.A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlap szintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a Felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem házi, illetve csatlakozó szennyvízhálózatba történő beépítésével biztosítja.
2.6. A csatornahálózatba csak olyan kommunális vagy az előírások szerinti szennyvizet juttat, amely az ott dolgozók életét, testi épségét, egészségét nem veszélyezteti, vagy a csatorna állagára, a műszaki berendezések működésére nem káros. Tilos a szennyvízcsatornába talajvíz, csapadékvíz bevezetése, vegyi- és robbanásveszélyes anyagok, hulladék, szemét juttatása.
2.7. Amennyiben a Felhasználó az ingatlant elidegeníti, vagy más ok miatt a Felhasználó személyében változás következik be, a korábbi és az új Felhasználó a változást legkésőbb – a Rendelet 60. § (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek együttesen a víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a birtokátruházás időpontját, a mérő gyári számát, a mérő állását, valamint a régi Felhasználó új lakcímét.
A Felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül a Szolgáltató számára bejelenti.
A régi Felhasználóval kötött szerződés az új Felhasználóval történő szolgáltatási szerződés megkötéséig marad érvényben.
A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a Szolgáltatót ért károkért a korábbi és az új Felhasználó egyetemlegesen felel.
3. Amennyiben a nem lakossági Felhasználó kér szolgáltatási kapacitást, vagy bekötést, illetőleg kéri a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növelését, úgy az igényelt szolgáltatási kapacitás után víziközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem részletezett kérdésekben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, az egyéb kapcsolódó jogszabályok előírásai, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.
5. Amennyiben a víziközmű-szolgáltató vagy Felhasználó a szerződést megszegi, a másik fél jogosult azt felmondani.
5.1. A víziközmű-szolgáltató részéről szerződésszegésnek minősül, ha:
- nem értesíti az előírt határidőben a Felhasználót, a karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról;
- a szolgáltatás minősége és a szolgáltatás színvonala a jogszabályokban, a működési engedélyben, az üzemeltetési szerződésben vagy az Üzletszabályzatban előírtaknak nem felel meg;
- a szolgáltatást a szerződésben rögzített időpontban nem kezdi meg, vagy jogellenesen megszünteti;
- az Üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti.
5.2. A Felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül:
- a szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi;
- a víziközmű-szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget;
- e szerződésben foglalt adatváltozás-bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget;
- e szolgáltatást a jogszabályokban előírtaktól eltérő módon, szabálytanul veszi igénybe;
- a szennyvízmennyiség-mérő ellenőrzését, vagy annak leolvasását a szerződésben előírtak szerint a víziközmű-szolgáltató részére nem teszi lehetővé;
- a hibás szennyvízmennyiség-mérő javítását, hitelesítési vagy egyéb okból történő cseréjét saját költségén nem végzi el;
- a szennyvízmérési hely karbantartásáról, a szennyvízmennyiség-mérő elfagyás elleni védelméről nem gondoskodik;
- az Üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelességeit nem teljesíti.
6. A szerződés mindkét fél aláírásának napján lép életbe és határozatlan (határozott) időre szól.
7. Ha a Felhasználó a szerződés kézbesítésétől számított 15 napon belül azt aláírásával ellátva nem küldi vissza a víziközmű-szolgáltatónak, úgy a szerződést a felek – ráutaló magatartással – elfogadottnak tekintik.
8. Amennyiben a Felhasználó a szerződésben foglaltakkal nem ért egyet, a véleményeltérését a szerződés kézbesítésétől számított 15 napon belül köteles a víziközmű-szolgáltatónak megküldeni, aki újabb 15 napon belül egyeztető megbeszélést kezdeményezhet.
Abban az esetben, ha a felek közötti egyeztetés eredménytelen marad, úgy mindkét fél a Veszprémi Járásbírósághoz fordulhat a szerződés létrehozása érdekében.
 
 
Pályázat